Main content

Alert message

הצעת חוק יסוד הממשלה (תיקון מס' 6)

הכנסת אישרה: רה"מ ושר הביטחון יוכלו לפתוח במלחמה.

למרות התנגדות של חלק מחברי הקואליציה, תוקן באופן מהותי חוק יסוד: הממשלה, כך שרה"מ לא יצטרך לקבל את הסכמת הממשלה לצאת למלחמה. טל שניידר, גלובס, 30.4.2018

ראו גם: מי יקבל את ההחלטה? גל פרל פינקל, וגלעד שר, INSS מבט על, גיליון 1050, 3 במאי 2018

לתיקון החוק כפי שפורסם ברשומות