Main content

Alert message

10.12.2015 האגודה לזכויות האזרח פירסמה את הדוח "זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2015".

הדוח מתייחס לגל האלימות האחרון ולמגמת הפגיעה בזכויות לביטחון ולשלמות הגוף, להליך הוגן ולחופש ביטוי, שהחלה במבצע "צוק איתן", והחמירה מאוד בשנה האחרונה. הוא סוקר סוגיות בולטות כמו הגברת השימוש בצווי הגבלה והרחקה מינהליים, הגבלות על חופש הביטוי האמנותי, הפגיעות במבקשי מקלט ובמהגרי עבודה, ומצב זכויות האדם במלאת עשור לתוכנית ההתנתקות ועשור להחלטת הממשלה בעניין חומת ההפרדה בירושלים המזרחית. הדוח מצביע על כמה יוזמות ממשלתיות חיוביות לקידום הזכויות החברתיות-כלכליות, כמו בתחום החובות, ההעסקה הישירה והאפוטרופסות, שלמרבה הצער אינן משנות באופן משמעותי את המימוש הנמוך של הזכויות החברתיות בישראל.

 טל דהן, מנהלת מרכז המידע, כתבה את הדוח.

לדוח בעברית: http://www.acri.org.il/he/report2015

לדוח בערבית: http://www.acri.org.il/ar/?p=4826

 

11.07.2014 דו"ח: ארגונים הומניטריים אינם מועילים לנזקקים בעתות משבר"רופאים ללא גבולות" מאשימים את ארגוני הסיוע ואת האו"ם בהפקרת אוכלוסיות במצוקה כשסכסוכים מחריפים והבעיות הלוגיסטיות מצטברות. טלי קרופקין, הארץ