Main content

Alert message

Strip-1

כנס מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון:

הדמוקרטיה הישראלית בתנאי מלחמה - האם הצוק איתן?

הכנס התקיים ביום רביעי, 5.11.2014


דברי פתיחה והרצאת מבוא

דברי פתיחה וברכות: פרופ' עלי זלצברגר (ראש מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה)

הרצאת מבוא: פרופ' אמנון רייכמן (חוקר ראשי, מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה)

 להקלטת דברי הפתיחה והמבוא

לסיכום דבריו של פרופ' זלצברגר

לסיכום בכתב של דבריו של פרופ' רייכמן

 

מושב ראשון: חוקיות פעולות הלחימה במבצע "צוק איתן" בהתאם למשפט הבין-לאומי

להקלטת המושב הראשון (המושב התקיים בשפה האנגלית, חלקו בהרצאה וחלקו בפורמט "ראיון מומחים")

לסיכום בכתב של המושב הראשון

יו"ר ומנחה: עו"ד עדו רוזנצוייג (מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה)

אל"מ נעם נוימן (מח' דין בין לאומי, הפרקליטות הצבאית) - הרצאה

ראיון מומחים עם:

Prof. Françoise Hampson (אוניברסיטת אסקס)  

אל"מ (במיל') עו"ד פנינה שרביט-ברוך (המכון למחקרי בטחון לאומי)

ד"ר אליאב ליבליך (המרכז הבינתחומי הרצליה)

מושב שני: גבולות חופש הביטוי בעת הלחימה

להקלטת המושב השני (המושב התקיים בפורמט שולחן עגול)

לסיכום בכתב של המושב השני

יו"ר: פרופ' גד ברזילי (דיקן הפקולטה למשפטים; חוקר ראשי במרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה)

מנחה: דר' תהילה שוורץ אלטשולר (המכון הישראלי לדמוקרטיה)

השופטת (בדימ') דליה דורנר (נשיאת מועצת העיתונאים)

עו"ד שלומי אברמזון (פרקליטות המדינה)

עו"ד עביר בכר (הקליניקה לזכויות ושיקום האסיר, אוניברסיטת חיפה)

עו"ד יעל ויאס גבירצמן (מרכז קונקורד לחקר קליטת המשפט הבינלאומי בישראל, המכללה למנהל)

מושב שלישי: מנגנוני פיקוח וביקורת

להקלטת המושב השלישי (המושב התקיים בפורמט שולחן עגול)

לסיכום בכתב של המושב השלישי

יו"ר ומנחה: פרופ' אמנון רייכמן

פרופ' מיגל דויטש (אוניברסיטת תל אביב, חבר ועדת טירקל)

פרופ' עמיחי כהן (דיקן משפטים, המכללה האקדמית ק. אונו)

עו"ד מירי פרנקל שור (יועצת משפטית ועדת חוץ וביטחון)

עו"ד תמר פלדמן (האגודה לזכויות האזרח)

ד"ר זיו בורר (הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן)

ד"ר גיל-עד נועם (המחלקה לתפקידים מיוחדים (בין-לאומי), משרד המשפטים)

סא"ל רוני קציר (לשעבר, עוזר משפטי של הפרקליט הצבאי הראשי)

מושב רביעי: שיקום וחוסן: היום שאחרי – היום שלפני

להקלטת המושב הרביעי  (המושב התקיים בפורמט הרצאות ודיון)

לסיכום בכתב של הרצאות המושב הרביעי

יו"ר: פרופ' עלי זלצברגר

עו"ד דוד רוטנברג (הקרן לפיצויים ברשות המיסים) ואמיר דהן (מנהל מחלקת הפיצויים, רשות המיסים)

עו"ד איתן דיאמונד (גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע)

דברי סיכום: פרופ' גד ברזילי

 

כרונולוגיה של ארועי "צוק איתן": 27.01.2015 - 08.07.2014

StripA-1