Main content

Alert message

Strip-1

מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון שמח להזמינכם להרצאתה של

מורן זגה

בנושא:

הקשר בין גבולות ויציבות בעולם הערבי

Between the political borders and the socio-political conflicts in the Arab world

ההרצאה תתקיים ביום רביעי 26.04.2017 בין השעות 14:15-15:45

במרכז - חדר 1013 בבנין המדרגה*, אוניברסיטת חיפה

ההשתתפות פתוחה לכל

ההרצאה בעברית

 

תקציר:

ההרצאה תציג את עיקרי התובנות מעבודת הדוקטורט העוסקת במשמעות הגבול בעולם הערבי-מוסלמי והשפעת הגבול על היציבות הסוציו-פוליטית במרחב. 

קונפליקטים רבים בעולם הערבי המודרני מייצגים פער בין החברה למדינה. בתהליך החלוקה הטריטוריאלית של המדינות המודרניות, הגבולות המדיניים קטעו קבוצות חברתיות מסורתיות או הכפיפו קבוצות שונות למדינה משותפת, באופן שהותיר קבוצות רבות ללא ייצוג בזירה הפוליטית. מחאת "האביב הערבי" חוצת-הגבולות, היא דוגמא לקונפליקט עמוק המשקף את חוסר הייצוג של חלקים נרחבים בחברה. 

המחקר בוחן את הגבולות כגורם ליצירת קונפליקטים טריטוריאליים. השערת המחקר היא כי הפער בין גבולות מדיניים לגבולות חברתיים משפיע על מידת היציבות של המדינה. המאבקים בסוריה, בתימן, בלוב ובמדינות נוספות בעולם הערבי מעידים במידה רבה על המאבקים הקוראים תיגר לחלוקת הגבולות המדיניים ועל השאיפה ליצור גבולות חדשים בעלי אופי חברתי. עם זאת, מרבית המחקר מתמקד בבחינת קשר זה בהיסטוריה של העולם הערבי. המחקר מנתח את מאפייני הגבולות לאורך ההיסטוריה של האומה הערבית מאז עליית האסלאם ועד ימינו ומנתח קשר זה בכל תקופה מוגדרת. 

הדיסציפלינה הגאוגרפית מציבה את הטריטוריה במרכז הניתוח ומבססת את המחקר על תיאוריות טריטוריאליות ותיאוריות בחקר הגבולות. ניתוח היסטורי ועכשווי של הגבולות בעולם הערבי ראוי לבחינה מקיפה, על מנת להבין לעומק את האתגרים והשינויים הדרמטיים המתרחשים באזור זה ולבחון האם שרטוט מחדש של הגבולות יסייע בצמצום הקונפליקטים.

 

 

Moran Zaga is a Ph.D student at the Department of Geography and Environmental Studies at the University of Haifa. She is a research fellow at Ezri center for Iran & Persian Gulf Studies and currently holds a teaching position at the University of Haifa. Her current study focuses on the significant of borders in the Arab Middle East. Her main research fields include: UAE, international borders, history and geopolitics of the Middle East, social borders and territorial identities. She has received several grants, among them the University of Haifa Graduate Studies Scholarship for excellence and Chaikin Chair in Geostrategy Scholarship and Minerva Center for the Rule of Law under Extreme Conditions. 

 

* המרכז נמצא בקומה הראשונה של בנין המדרגה (בסוף מסדרון האולמות ימינה).

חוקרים העוסקים בתחומים הרלוונטיים לשלטון החוק במצבי קיצון ומעוניינים להציג את עבודתם במסגרת המרכז מוזמנים לפנות למיכל - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

StripA-1