Main content

Alert message

המציאות המשפטית בעקבות החוק החדש למאבק בטרור

השלכותיו על הדמוקרטיה ועל שלטון החוק בישראל

יום רביעי, א' בחשוון תשע"ז, 2 בנובמבר 2016

המכון הישראלי לדמוקרטיה, רח' פינסקר 4, ירושלים

להקלטת הכנס

יום העיון מתקיים במסגרת התכנית לביטחון לאומי ודמוקרטיה ע"ש אמנון ליפקין-שחק במכון הישראלי לדמוקרטיה ובשיתוף מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, אוניברסיטת חיפה

10:30 – 10:15 התכנסות

11:00 – 10:30 דברי פתיחהפרופ' מרדכי קרמניצר, סגן נשיא למחקר, המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

11:30 – 11:00 המבנה הכללי של חקיקת אנטי-טרור בישראל בפרספקטיבה של שלטון החוק במצבי קיצון

פרופ' עלי זלצברגר, ראש מרכז מינרבה לחקר שלטון החוק במצבי קיצון, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 

12:00 – 11:30 חוק המאבק בטרור, התשע"ו 2016- — מבנה, משמעויות, חידושים

ד"ר עמיר פוקס, ראש התכנית ’הגנה על ערכים דמוקרטיים‘, המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

12:15 – 12:00 הפסקה

 

14:00 – 12:15 הגדרות ועברות בחוק החדש

מנחה: פרופ' גד ברזילי, דיקן הפקולטה למשפטים, מרכז מינרבה, אוניברסיטת חיפה

משתתפים:

פרופ' עמנואל גרוס, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

ד"ר גיל לימון, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה

עו"ד רז נזרי, משנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), משרד המשפטים

פרופ' מתי שטיינברג, עמית מחקר בתכנית ’ביטחון לאומי ודמוקרטיה‘, המכון הישראלי לדמוקרטיה

 

14:30 - 14:00 ארוחת צהריים

 

16:15 – 14:30 פרוצדורה, משפט משווה ומשפט בינלאומי

מנחה: פרופ' עמיחי כהן, עמית בכיר ומנהל התכנית ’ביטחון לאומי ודמוקרטיה‘, המכון הישראלי לדמוקרטיה

משתתפים:

עו"ד אלי בכר, חוקר בתכנית ’ביטחון לאומי ודמוקרטיה‘, המכון הישראלי לדמוקרטיה; לשעבר היועץ המשפטי לשב"כ

עו"ד לילה מרגלית, חוקרת בתכנית 'יחסי יהודים-ערבים', המכון הישראלי לדמוקרטיה

עו"ד גיל שפירא, הסנגוריה הציבורית, משרד המשפטים

 

16:30 - 16:15 הערות ותגובות

פרופ' אמנון רייכמן, מרכז מינרבה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת חיפה

 

16:45 - 16:30 דברי סיכום

ח“כ ציפי לבני, יו“ר התנועה, המחנה הציוני, שרת המשפטים לשעבר